„Pomáháme lidem s těžkým zrakovým postižením.“

Všeobecné obchodní podmínky

Uživatelský účet

Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 10 let nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) platí pro nákup v internetovém obchodě Nadačního fondu Mathilda.

I. Obecná ustanovení
Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je Nadační fond Mathilda, se sídlem Seifertova 25, 130 00 Praha 3, IČ: 24771422, zapsán v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu N, vložka 814 (dále jen „Prodávající“) a spotřebitele.
Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a zákonem o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb. Je-li smluvní stranou jiný subjekt, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami Obchodním zákoníkem, č. 89/2012 Sb., vše ve znění novel.

II. Vymezení pojmů
Spotřebitelská smlouva – je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.
Prodávající (dodavatel) – je Nadační fond Mathilda, se sídlem Seifertova 25, 130 00 Praha 3, IČ: 24771422, zapsán v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu N, vložka 814.
Kupující (spotřebitel) – je osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

III. Předmět smlouvy
Kupující je povinen seznámit se s Obchodními podmínkami a Reklamačním řádem ještě před samotným výběrem a nákupem zboží. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného zboží na stránky. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva pak vzniká samotným potvrzením objednávky a přijetí objednávky dodavatelem. Kupující současně souhlasí se všemi body Obchodních podmínek a Reklamačního řádu.
Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím, v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že již kupující zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu nejpozději do 30 dnů a k uzavření kupní smlouvy nedojde.
Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

IV. Cena a platba
Ceny uvedené na stránkách www.mathilda.cz/shop1 jsou konečné. Náklady na dopravu, jejichž výše se může dle konkrétní objednávky lišit (v závislosti na zvoleném druhu dopravy), jsou následně přičteny v objednávkovém formuláři. Konečná kalkulovaná cena po vyplnění objednávkového formuláře je již uvedena včetně všech nákladů spojených s dopravou. Tato cena bude uvedena v objednávce a v emailu potvrzujícím přijetí objednávky zboží. Po odeslání zboží kupující dostane emailem potvrzení o odeslání zásilky.
Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň i jako doklad o zaplacení zboží a dodací list.

V. Dodací lhůta
Dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky. Prodávající se zavazuje vyexpedovat, nebo předat dopravci objednané zboží nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení objednávky. V případě platby převodem na účet platí tato lhůta ode dne připsání platby na účet prodávajícího. Dodací lhůta, bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí, nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím.
V případě, že objednané zboží nebude na skladě, nebo je nebude možné dodat přepravci do 5 pracovních dní od obdržení objednávky, oznámí prodávající kupujícímu předpokládaný termín dodání.

VI. Odstoupení od smlouvy
Pokud je kupní smlouva uzavřena distančním způsobem (v internetovém obchodě), má kupující právo odstoupit od smlouvy do 14 kalendářních dnů. Tato lhůta začíná běžet následující den od převzetí zboží (pokud je zboží dodáváno ve více částech, pak od převzetí zboží od poslední dodávky zboží). V takovém případě kupující kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a dále případně čísla účtu pro vrácení peněz. Odstoupení od smlouvy musí být odesláno kupujícím na adresu provozovny nejpozději poslední den 14 denní lhůty. Zboží doručí nejlépe osobně na adresu provozovny Nadačního fondu Mathilda – Krakovská 22, 11000 Praha 1. Veškeré zboží musí být nepoškozené, v původním obalu, se vším příslušenstvím a se všemi doklady, které u zboží byly. Pokud to již není možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout penežitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. V případě doručení poštou (zásilkovou službou) nemá kupující nárok na vrácení peněz spojených s náklady na zpětné doručení zboží prodejci. Za škody vzniklé při přepravě nenese prodávající odpovědnost.
Peníze (včetně poštovného a balného) je možné vyzvednout též v hotovosti v provozovně prodávajícího. V případě doručení písemného odstoupení od smlouvy poštou budou peníze vráceny do 14 kalendářních dnů od přijetí odstoupení od smlouvy a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Zboží zaslané zpět formou dobírky nebude přijato.
Odstoupit od smlouvy bez udání důvodu nelze, pokud bylo zboží neodbornou manipulací či jiným způsobem poškozeno nebo byla-li mechanickým či jiným způsobem zmařena jeho funkčnost.
Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží.

VII. Ochrana osobních údajů
Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.
Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a marketingových akcí prodávajícího a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání).
Objednávky lze uskutečnit i bez registrace.

VIII. Závěrečná ustanovení
Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzením jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence.
Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.3.2021.


REKLAMAČNÍ ŘÁD
Reklamační řád je součástí Obchodních podmínek prodávajícího a popisuje postup, jakým způsobem přistupovat při reklamaci zboží pořízeného od prodávajícího.

I. Obecná ustanovení
Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Tento reklamační řád byl vypracován v souladu s Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, vše v účinném znění a vztahuje se na zboží zakoupené v našem e-shopu.
Prodávající je Nadační fond Mathilda, se sídlem Seifertova 25, 130 00 Praha 3, IČ: 24771422, zapsán v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu N, vložka 814 (dále jen „Prodávající“).
Kupující převzetím zboží od prodávajícího nebo převzetím zboží na poště či od přepravce souhlasí s tímto reklamačním řádem.

II. Záruční podmínky
Kupující je povinen si zboží při převzetí řádně zkontrolovat a prohlédnout. Pokud při převzetí zboží zjistí vady výrobku je povinen tuto skutečnost ihned oznámit prodejci.

III. Záruční doba
Kupující je oprávněn uplatnit záruku u vady, která se vyskytne u zboží v době 24 měsíců od převzetí. Dojde-li k výměně zboží, běží stále původní lhůta (od prvního nákupu zboží). Totéž platí, dojde-li k výměně součástky, na kterou byla poskytnuta záruka. Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

IV. Uplatnění reklamace
Místem pro uplatnění reklamace je prodejce, u kterého bylo zboží zakoupeno. Kupující může uplatnit reklamaci osobně, nebo zasláním zboží jakoukoli přepravní službou na adresu provozovny prodávajícího – Krakovská 22, 110 00 Praha 1. Při zaslání zboží na adresu provozovny prodávajícího by mělo být reklamované zboží důkladně zabezpečeno, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození, balík by měl být označen viditelně „REKLAMACE E-shop“ a obsahovat: reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství), kopii nákupního dokladu, podrobný popis závady a kontaktní údaje kupujícího (adresa, telefonní číslo). Prodávající nepřebírá žádné nevyžádané zásilky na dobírku nebo na náklady prodávajícího. Pouze v případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu poštovného v nutné výši. Doporučujeme Vám zboží pojistit.
Uplatnit reklamaci lze na vady materiálu, vady vzniklé vinou výrobce nebo nedokonalým technologickým zpracováním. Zboží předané k reklamaci bude testováno pouze na závadu uvedenou kupujícím.
Záruční doba se nevztahuje na závady vzniklé opotřebením při běžném užití výrobku, špatnou obsluhou, neodborným, nebo nepřiměřeným zacházením.

V. Způsoby vyřízení reklamace
V případě, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď opravou výrobku nebo poskytnutím přiměřené slevy na zboží. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu na zboží, výměnu součásti zboží, dodání nové věci nebo odstoupení od smlouvy. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.
Volbu způsobu vyřízení reklamace provádí kupující. Prodávající na nevhodnost volby kupujícího upozorní a navrhne vhodný způsob (zejména v případě, kdy kupující vyžaduje způsob týkající se odstranitelné vady, ale prodávající zjistí, že se jedná o vadu neodstranitelnou). Pokud spotřebitel nezvolí způsob vyřízení reklamace v prodávajícím poskytnuté přiměřené lhůtě, zvolí jej prodávající. O reklamaci prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Výměnu věco nelze požadovat, pokud by taková výměna byla z povahy věci neúměrná.
Prodávající vydá kupujícímu spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, a to emailem bezprostředně od přijetí reklamace (v případě osobního uplatnění je předáno ihned); dále potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.
Reklamace, včetně odstranění vady, musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Pokud nedojde k vyřízení reklamace v této lhůtě, má kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu neodstranitelnou.

VI. Závěrečná ustanovení
Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 1.3.2021. Změny reklamačního řádu jsou vyhrazeny.

Provozovatel

Nadační fond Mathilda
Sídlo: Seifertova 25, Praha 3, 130 00
Provozovna: Krakovská 22, Praha 1, 110 00
IČ: 24771422
Telefonní číslo: +420 607 907 576
Email: eshop@mathilda.cz
Číslo účtu: 240034015/0300

Subjekt: Nadační fond Mathilda
Sídlo: Krakovská 22,
110 00 Praha 1
IČO: 24771422
Subjekt: Nadační fond
Spisová značka: N 814, Městský soud v Praze