„Pomáháme lidem s těžkým zrakovým postižením.“

GDPR

PROHLÁŠENÍ NADAČNÍHO FONDU MATHILDA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen Nařízení) a zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů.

 

SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Nadační fond Mathilda, IČ: 24771422, se sídlem Seifertova 25, 130 00 Praha 3, zapsaný v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 814 (dále jen Mathilda)

 

ROZSAH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu s Mathildou a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností.

 

ZDROJE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Přímo od subjektů údajů.

 

KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů: jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa trvalého pobytu.

Údaje nezbytné pro vyhodnocení žádosti o nadační příspěvek: zdravotní stav, výše příjmů a výdajů žadatele a členů jeho společné domácnosti.

Údaje umožňující kontakt se subjektem údajů: kontaktní adresa, telefonní číslo, emailová adresa.

Údaje poskytnuté nad rámec zákonné úpravy zpracovávané v rámci uděleného souhlasu ze strany subjektu údajů: fotografie, osobní příběh žadatele.

 

KATEGORIE SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Zaměstnanci a spolupracovníci.

Žadatelé o nadační příspěvek.

Dárci.

Dodavatelé služeb.

 

KATEGORIE PŘÍJEMCŮ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zaměstnanci Mathildy a další osoby podílející se na jeho činnosti.

Členové správní a dozorčí rady.

 

ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Personální a mzdová agenda.

Vyřízení žádostí o nadační příspěvek a zařazení do databáze žádostí.

Komunikace s žadateli a dárci.

Zveřejňování informací o činnosti Mathildy.

 

ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ A OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracování osobních údajů provádí Mathilda. Zpracování je prováděno v prostorách Mathildy jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijala Mathilda technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

 

DOBA, PO KTEROU BUDOU ZPRACOVÁVANÉ ÚDAJE ULOŽENY

Délka doby, na kterou subjektem údajů udělován souhlas se zpracováním osobních údajů a po kterou budou zpracovávané údaje uloženy, je uvedena v příslušném písemném souhlasu subjektu údajů, přičemž jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucí ze závazkových nebo jiných vztahů či z příslušných právních předpisů.

 

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM ÚDAJŮ

Mathilda zpracovává údaje se souhlasem subjektu údajů s výjimkou zákonem stanovených případů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas subjektu údajů.

 

PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Subjektu údajů v souladu s čl. 12 Nařízení náleží zejména:

  • právo požádat Mathildu o vysvětlení;

  • právo na přístup k osobním údajům;

  • právo na opravu, výmaz a omezení zpracování osobních údajů;

  • právo vznést námitku;

  • právo podat stížnost k dozorovému orgánu;

  • právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů, které bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob.

 

POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pro přístup ke svým osobním údajům, pro odvolání svého souhlasu s jejich zpracováním nebo pro jakýkoliv jiný úkon spojený se zpracováním osobních údajů může subjekt údajů kontaktovat pracovníka Mathildy – pověřence pro ochranu osobních údajů na email: info@mathilda.cz.